قیمت: 6,000 تومان

لیوان سرامیک جادویی
در طرح ها و مناظرگوناگون
که با ریختن آب جوش داخل لیوان منظره روی آن کم کم ظاهر میگردد